Хичээлийн даалгавар

Уг гэрийн даалгавар нь илтгэх урлагын дадалын нэмэгдүүлэх зорилготой.