Захирал хүний хямралын үед уншвал зохих 20 ном

 

СЕО Коллеж багаас Монголын бизнес, менежментийн хөгжлийг түргэтгэх, Монгол компанийн захирлуудын өсөлт хөгжилд хувь нэмэр оруулах, бие даасан бизнес эрхлэгч, СЕО болох хүсэлтэй залууст чиглэл өгөх зорилгоор менежментийн чиглэлээр "Захирал хүний уншвал зохих 20 ном" жагсаалтыг танилцуулж байна.
Тус жагсаалтыг боловсруулахдаа төслийн багийнхан захирал хүн компанийг удирдахдаа мэдэж байх ёстой гол зүйлс болох стратеги, компанийн гүйцэтгэл, бизнесийн процессын инженерчлэл, манлайлал, байгууллагын соёл, инноваци, маркетинг гэх мэт талбаруудаар дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн менежментийн судлаачдын бичсэн суурь шинжтэй зохиол бүтээлүүдийг багтаахыг зорьсон болно. Мөн бизнесийг удирдагчид, захирлуудын ажлын цаг завыг харгалзан менежментийн талаар унших ёстой зохиолыг 20-иор хязгаарласан болно. Ингээд та бүхэнд жагсаалтыг толилуулж байна.

ЗАХИРАЛ ХҮНИЙ УНШВАЛ ЗОХИХ 20 НОМ

1. In Search of Excellence, Thomas J. Peters, Robert H. Waterman
2. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Michael E. Porter
3. The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Robert S. Kaplan and David P. Norton
4. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Michael Hammer and James Champy
5. SuperCorp: How Vanguard Companies Create Innovation, Profits, Growth, and Social Good, Rosabeth Moss Kanter
6. The Effective Executive in Action: A Journal for Getting the Right Things Done, Peter F. Drucker
7. The Daily Drucker: 366 Days of Insight and Motivation for Getting the Right Things Done, Peter F. Drucker
8. Leading change, John P. Kotter
9. What leaders really do, John P. Kotter
10. Out of the Crisis, Edwards W. Deming
11. New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century, Jeffry Timmons and Stephen Spinelli
12. The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book that Will Change the Way You Do Business, Clayton M. Christensen
13. The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning Organization, Peter M. Senge
14. The Future of Management, Gary Hamel
15. Ted Levitt on Marketing, Theodore Levitt
16. Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets, Philip Kotler
17. Organizational culture and leadership, Edgar H. Schein
18. Built to last: Successful habits of visionary companies, Jim Collins and Jerry I. Porras
19. Winning, Jack Welch and Suzy Welch
20. Principle - Centered leadership, Stephen R. Covey

Эдгээр номыг уншсанаар захирлууд бизнесийг удирдагчийнхаа хувьд хувиран өөрчлөгдөж, менежментийн сэтгэлгээний өндөр түвшинд гарах боломжтой гэж СЕО Коллеж багийн гишүүд үзэж байгаа юм.