Судалгаа

       Манай байгууллага аж ахуй нэгж, байгууллагуудын захиалгаар нийгэм-улс төр, бизнесийн дараах судалгаануудыг хийдэг. Үүнд:


Социологийн судалгаа

• Нийгэм, эдийн засаг, боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын суурь судалгаа


Улс төрийн судалгаа

• Сонгуулийн тойргийн суурь судалгаа

• Намын рейтинг тогтоох судалгаа

• Нэр дэвшигчийн рейтинг тогтоох судалгаа


Зах зээлийн судалгаа

• Зах зээлийн суурь судалгаа

• Зах зээлийн багтаамжийн судалгаа

• Хэрэглэгчийн зан үйлийн судалгаа

• Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

• Борлуулалтын сувгийн судалгаа

• PR, pеклам сурталчилгааны мониторинг судалгаа


Хүний нөөцийн судалгаа

• Ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа

• Социометрийн судалгаа

• Цалин хөлсний судалгаа